Sportello lingua sarda

BANDU PO ASSEGNAI 20 (BINTI) BURSAS DE STÙDIU A.S. 2021/2022, DE ATRIBUIRI A IS STUDIANTIS MERESSIDORIS E CUNDITZIONIS ECONÒMICAS DISCUMBENIOSAS DE IS SCOLAS SEGUNDÀRIAS DE SEGUNDU GRADU

Leggi di più

CONTRIBUTUS PO SU DERETU A SU STÙDIU BURSA DE STÙDIO REGIONALI- A.S. 2021/2022 (L.R. 5/2015) BONU LIBRUS - A.S. 2022/2023 (ART. 27 L.448/1998)

Leggi di più

BANDO PÙBBLICU PO SA CORRESPONSIONI DE IS CONTRIBUTUS DE SU FUNDU NATZIONALI PO SU SUSTEGNU A S’ATZESSU A IS DOMUS IN LOCATZIONI, PO S’ANNU 2022

Leggi di più